Ochrana osobních údajů | Julu.cz

GDPR

Ochrana osobních údajů

P2P Investments s.r.o.


Prohlášení o zpracování osobních údajů


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).Správce/zpracovatel osobních údajů


Společnost: P2P Investments s.r.o., IČ: 070 19 505, se sídlem: Pražská 84/15, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 38802 (dále jen „správce“)I. Rozsah zpracování osobních údajů


Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního nebo jiného právního vztahu se správcem nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými obecně závaznýmu předpisy v České republice nebo k plnění zákonných povinností správceII. Zdroje osobních údajů


• přímo od subjektů údajů

• registrace jako zájemce o půjčku

• registrace jako investor


• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. Administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.)


III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování


• adresa a identifikační údaje, sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, atd.) a údaje, umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, atd.)

• popisné údaje (např. číslo bankovního účtu)

• další nezbytné údaje pro plnění smlouvy

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití údajů za účelem prověření v Centrální evidenci exekucí, insolvenčním rejstříku, atd.)


IV. Kategorie subjektů údajů


• klient zájemce o půjčku

• klient investor

• zaměstnanec správce (včetně bývalého zaměstnance)

• dodavatel služeb (advokát, soudní exekutor, postupitel nebo postupník pohledávky) v rámci řešení nesplácených půjček

• jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správciV. Kategorie příjemců osobních údajů


• finanční ústavy

• advokáti v rámci řešení nesplácených půjček

• soudy v rámci řešení nesplácených půjček

• soudní exekutoři v rámci řešení nesplácených půjček

• insolvenční správci v rámci insolvenčích řízení

• postupitelé a postupníci v rámci postoupení pohledávky

• státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisyVI. Účel zpracování osobních údajů


• pro zájemce o půjčku pro nalezení případného investora

• pro investory nabídka finacování zájmce o půjčku

• vyplývající z plnění na základě smlouvy

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob a jejich vymáhání (např. vymáhání pohledávek správce, řešení reklamací

nebo stížností)

• plnění zákonných povinností ze strany správceVII. Způsob zpracování osobních údajů


Zpracování osobních údajů provádí správce a je prováděno v jeho sídle a provozovnách jednotlivými pověřenými zaměstananci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech potřebných bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Z tohoto důvody byla správcem přijata opatření procesně – technického charakteru, aby bylo zamezeno neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů.


Podrobnější popis konkrétních způsobů zpracování a nakládání s osobními údaji je uveden na webu správce.VIII. Doba zpracování osobních údajů


V souladu s příslušnými vnitřními předpisy správce a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, přičemž osobní údaje budou vždy zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z uvedených právních dokumentů.IX. Poučení


Správce zpracovává osobní údaje s vědomím subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů není konkrétně vyžadováno (např. souhlas).


V souladu s čl. 6, odst. 1 GDPR může správce bez dalšího souhlasu zpracovávat tyto údaje, pokud:


• subjekt údajů již udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

• zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření, přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu

• zpracování je nezbytné pro splnění zákonné právní povinnosti, která se na správce vztahuje

• zpracování je nezbytné pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu, prováděného ve veřejném zájmu

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajůX. Práva subjektů údajů


• v souladu s ustanovením čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů tento subjekt o právu na přistup k osobním údajům a k následujícím informacím:

• účel zpracování

• kategorii dotčených osobních údajů

• příjemci nebo kategorie přijemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

• nezbytné době, po kterou budou osobní údaje uloženy

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů

• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

• každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce (popř. zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat správce o vysvětlení

• požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů

• je-li žádost subjektů údajů podle předchozích vět shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav

• nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle předchozích vět, je subjekt údajů oprávněn se obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů

• postup podle předchozích vět nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo


• správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost bezplatně jednu kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je správce oprávněn požadovat náhradu administrativních nákladů.


Toto prohlášení je veřejně dostupné na webu správce www.julu.cz.V Praze dne 17.05.2020

P2P Investments s.r.o.