Postup při nesplácení pohledávky o A do Z u Julu | Julu.cz

Přehledně

Postup při nesplácení

U investic do P2P půjček jsou na první pohled vidět výhody a to zejména ve výši úroku, který nabízíme od 5 % do 60 %. Pro investora to může být jedno z rozhodujících kritérií při výběru, komu své peníze půjčí. Je však také důležité mít na paměti, že čím vyšší úrok, který se zvedá i na základě typu půjčky, kterých my nabízíme 6, tím se zvedá i riziko nesplácení pohledávky.

Julu Vám zdarma nabízí pomoc skrze advokáta ve věci případného vymáhání nesplácených půjček na základě podepsání plné moci.
Níže je modelový příklad toho, jak se celá věc řeší a jaké kroky jsou podnikány.

1

Dlužník může být v prodlení maximálně 1 měsíc po splatnosti dané splátky, poté se zbývající dluh zesplatní.

2

Po zesplatnění, pokud nám poskytnete plnou moc, náš advokát posílá dlužníkovi předžalobní výzvu, kde ho vyzývá, aby do 10 dní uhradil zbývající dlužnou částku.

3

Pokud dlužník přesto nic neuhradí, náš advokát postoupí celou věc k soudu.

4

Po zaplacení soudního poplatku ve výši 4 % z vymáhané částky rozhodne soud o výši dluhu. Zde je již několik možností, jak soud může rozhodnout a proto byste se měl/a seznámit s případnými riziky dříve, než budete investovat své peníze.

5

Po rozhodnutí soudu a nabytí právní moci rozhodnutí se celá věc předá exekutorovi, který začne vymáhat dluh od dlužníka.

6

Peníze Vám chodí od exekutora zpravidla v různé výši, která není fixovaná na konkrétní datum.